Czy Polkap nie opublikował informacji poufnej?

Każda spółka notowana na giełdzie ma pewne obowiązki informacyjne. Jednym z nich jest konieczność publikacji informacji o charakterze poufnym. W niniejszym artykule postaram się zarysować problem dotyczący tego czy notowana na Newconnect spółka POLKAP rzetelnie wywiązuje się z nałożonych na nią obowiązków. Jest to o tyle istotne zagadnienie, że za naruszenie tych obowiązków grożą milionowe kary.

Omawiana przeze mnie informacja poufna została zdefiniowana w obowiązującym lipca 2016 r. Rozporządzeniu MAR. Artykuł 7 tegoż aktu zawiera wspólną dla całej Unii Europejskiej definicję informacji poufnej, zgodnie z którą informacje poufne obejmują:

„określone w sposób precyzyjny informacje, które nie zostały podane do wiadomości publicznej, dotyczące, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub większej liczby emitentów lub jednego lub większej liczby instrumentów finansowych, a które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów finansowych lub na ceny powiązanych pochodnych instrumentów finansowych”

Jak widać informacja poufna musi spełniać łącznie kilka kryteriów:

  1. musi być określona w sposób precyzyjny;
  2. nie została podana do publicznej wiadomości;
  3. dotyczy, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub większej liczby emitentów lub jednego lub większej liczby instrumentów finansowych;
  4. miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów finansowych lub na ceny powiązanych pochodnych instrumentów finansowych.

Po krótce, bez wchodzenia w szczegóły omówię teraz co oznacza każda z tych przesłanek oraz skonfrontuje to z wydarzeniami, które miały ostatnio miejsce w spółce Polkap

Ad 1.   Precyzyjność informacji:

precyzyjność informacji oznacza, że wskazuje ona na okoliczności lub zdarzenia, które już wystąpiły lub których wystąpienia można zasadnie oczekiwać, a jej charakter w wystarczającym stopniu umożliwia dokonanie oceny potencjalnego wpływu tych okoliczności lub zdarzeń na cenę lub wartość instrumentów finansowych

Ad 2.   Niepubliczny charakter informacji:

niepubliczność informacji po prostu oznacza, że informacja nie została wcześniej przekazana do wiadomości publicznej w jakiejkolwiek formie, np. poprzez opublikowanie jej wcześniej na popularnych portalach poświęconych tematyce giełdowej czy też branży, w której działa spółka.

Ad 3.   Powiązanie informacji z emitentem:

przesłanka ta oznacza, że powinien istnieć związek między informacją, a emitentem – z jego działalnością, bądź emitowanymi przez niego walorami.

Ad 4.   Cenotwórczy charakter informacji:

Jest to niewątpliwie najistotniejsza cecha informacji poufnej, a oznacza w dużym uproszczeniu, iż po przekazaniu do publicznej wiadomości mogłaby ona w sposób istotny wpłynąć na cenę instrumentów finansowych spółki.

Odnosząc powyższe rozważania na stan faktyczny przywołam go po krótce:

  1. Spółka publikuje w sierpniu raport za bardzo dobry II kwartał 2016 roku, mimo to kurs akcji Polkap w okresie od sierpnia do listopada pikuje z poziomu ponad 5 złotych do okolic 2,70 bez negatywnych informacji uzasadniających taki stan rzeczy.
  2. Akcjonariusze większościowi dokonują transakcje zbycia akcji, następują duże roszady na stanowiskach organów spółki (Zarząd, Rada Nadzorcza)
  3. Spółka 14 listopada publikuje raport za III kwartał 2016 roku, w którym stwierdza, iż czynnikiem, który miał wpływ na gorsze wyniki III kwartału było „zlecenie przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego remontu pękniętej ściany jednego z głównych budynków działu produkcyjnego, w związku z czym dbając o bezpieczeństwo pracowników konieczne było wstrzymanie produkcji we wrześniu.”

w punkcie trzecim doszliśmy do momentu, w którym mam wątpliwości czy zlecenie przez PINB remontu ściany jednego z głównych budynków działu produkcyjnego, połączonego z koniecznością wstrzymania produkcji we wrześniu nie należy uznać za informacje poufną. Przeanalizujmy to pod kątem spełnienia omówionych wyżej przesłąnek:

Przesłanka 1 – oczywiście, że spełniona,

Przesłanka 2 – spełniona,

Przesłanka 3 – bez wątpienia spełniona,

Przesłanka 4 – zastanówmy się, czy dla przedsiębiorstwa produkcyjnego cenotwórcza jest informacja o konieczności wstrzymania produkcji z powodu zamknięcia fabryki?! Odpowiedź chyba także nie pozostawia żadnych wątpliwości. Zresztą wystarczy spojrzeć na kurs akcji…

Podsumowując moje rozważania dodam tylko, że nie jestem urzędnikiem Komisji Nadzoru Finansowego, lecz zwykłym prawnikiem, który w powyższym artykule wyraził swoje wątpliwości co do kwestii rzetelnego wywiązywania się przez Polkap z obowiązków informacyjnych.

Zachęcam do śledzenia bloga oraz do dzielenia się ze mną opiniami w komentarzach.